ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010

 เมื่อเข้าสู่โปรแกรม  Microsoft Office Word 2010 แล้วจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้

2

 1. แท็บเครื่องมือด่วน ( Quick Access Toolbar ) เป็นแถบเครื่องมือเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆไว้ที่แถบนี้ได้ด้วย
 2. ชื่อแฟ้ม และ โปรแกรม (Title Bar)  เป็นส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์เอกสารที่เรากำลังใช้งานอยู่
 3. แท็บคำสั่ง(Menu Bar) เป็นเมนูคำสั่งหลักของโปรแกรมซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 4. แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น
 5. แบบอักษร( Font ) เป็นแท็บกำหนดรูปแบบและลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรและข้อความ
 6. แถบไม้บรรทัด ( Ruler ) เป็นแถบแสดงมุมมองไม้บรรทัด
 7. ปุ่มปิด  เปิดไม้บรรทัด เป็นทางลัดสำหรับการเปิด/ปิด มุมมองไม้บรรทัด
 8. เคอร์เซอร์แสดงตำแหน่งพิมพ์ (Cursor) ตัวกะพริบเล็กๆ บนจอภาพ ทำหน้าที่บอกให้เราทราบว่าตัวอักขระที่เราจะป้อนตัวตอไปปรากฏอยู่ที่ใด
 9. แท็บเลื่อน(Scroll Bar)  แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของโปรแกรม ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นหรือลง แนวตั้งหรือแนวนอนได้
 10. มุมมอง ย่อ/ขยาย (View Bar) แสดงมุมมองในเอกสารแบบต่างๆ
 11. แท็บสถานะ(Status Bar) แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
โฆษณา

แบบทดสอบ ป.5

แบบทดสอบ powerpoint

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือขั้นตอนการแทรกสไลด์ที่ไม่ถูกต้อง
ก. แทรก > สร้างภาพนิ่ง
ข. กด Ctrl + M ที่ Keyboard
ค. แฟ้ม > สร้างภาพนิ่ง
ง. รูปแบบ > สร้างภาพนิ่ง

2. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสไลด์
ก. รูปแบบ > แสดงภาพนิ่ง
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. สร้าง > รูปแบบของงานนำเสนอ
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แฟ้ม > สร้าง และ แทรก > สร้างภาพนิ่ง 
ก. แฟ้ม > สร้าง เป็นการสร้างไฟล์งานนำเสนอชิ้นใหม่
ข. แทรก > สร้างภาพนิ่ง เป็นการแทรกสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอเดิม
ค. แทรก > สร้างภาพนิ่ง สามารถเลือกรูปแบบได้
ง. ถูกทุกข้อ

4. ถ้าต้องการสร้างไฟล์ใหม่ในขณะที่ไฟล์เดิมยังเปิดใช้งานอยู่ ต้องใช้คำสั่งในข้อใด
ก. แฟ้ม > จบโปรแกรม
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. แทรก > สร้างภาพนิ่ง
ง. รูปแบบ > สร้างภาพนิ่ง

5. ปุ่มเครื่องมือในข้อใดใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคำสั่ง เพื่อยกเลิกคำสั่งที่เกิดความผิดพลาด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น 
ก. บันทึก เป็นการบันทึกงานที่ต้องการระบุแหล่งที่เก็บ
ข. บันทึกเป็น การบันทึกงานที่ต้องการระบุแหล่งที่เก็บ หรือต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ค. บันทึก เป็นสิ่งที่กระทำเพิ่มเติมลงไปในงานที่เคยผ่านการบันทึกมาแล้ว
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

7. คำสั่งใดใช้สำหรับการปิดไฟล์งานนำเสนอ
ก. แฟ้ม > จบโปรแกรม
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. รูปแบบ > จบโปรแกรม
ง. แฟ้ม > ปิด

8. คำสั่งในข้อใดในการจัดรูปแบบตัวอักษร
ก. สร้าง > แบบอักษร
ข. มุมมอง > แบบอักษร
ค. รูปแบบ > แบบอักษร
ง. แทรก > แบบอักษร

9. ปุ่มเครื่องมือในข้อใดใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคำสั่งเปิดงานเก่าขึ้นมาแก้ไข
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

10. ข้อใดคือขั้นตอนการหมุนกล่องข้อความ
ก. รูปวาด > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ 
ข. รูปแบบ > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ
ค. แทรก > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ
ง. มุมมอง > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ

การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูป

การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความใน PowerPoint 2010
เป็นการกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวได้โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้ข้อความนั้น มีวิธีการดังนี้

วิธีการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความ

1. เลือกกรอบข้อความที่จะกำหนดลูกเล่น

2. คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

3. คลิกเลือก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว (Add Animation)
4

 

4. เลือกลูกเล่นของข้อความ

41

 

5. ข้อความก็จะมีการเคลื่อนไหวตามที่กำหนด

43

 

การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010
 

นอกจากเราจะสามารถใส่ลูกเล่น หรือเอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความหรือรูปภาพในสไลด์ได้แล้ว ในการนำเสนองานแต่ละสไลด์เราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ในการปรับเปลี่ยนสไลด์ได้ดังนี้

 

วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์

1. คลิกที่เมนู มุมมอง (View)

2. คลิกเลือก ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter)

43

 

 

3. คลิกที่แท็บ การเปลี่ยน (Transitions)

4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

44

5. ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ก็จะแสดงขึ้นมา

45

 

 

การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์

การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์ของ PowerPoint 2010
 

การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์นั้น เราสามารถหารูปภาพได้จากหลายๆ แหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการ์ตูนคลิปอาร์ตที่มีอยู่ในเครื่อง และรูปถ่ายที่เราจัดเก็บไว้ ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งการแทรกรูปภาพแต่ละชนิดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

การแทรกภาพคลิกอาร์ต

1. คลิกที่แท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกไอคอน ภาพตัดปะ (Clip Art)

 

1

 

3. พิมพ์รายการภาพคลิปอาร์ตที่ต้องการใส่ลงไปในสไลด์

4. คลิกปุ่ม ไป (Go)

 

2

 

5. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ

6. ภาพคลิปอาร์ตที่เลือกก็จะถูกนำมาวางลงบนสไลด์

 

3

 

การแทรกภาพถ่าย

1. คลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกไอคอน รูปภาพ (Picture)

 

4

 

3. เลือกสถานที่จัดเก็บภาพ

4. เลือกภาพที่จะใส่ลงในสไลด์

5. คลิกปุ่ม แทรก (Insert)

 

5

 

6. รูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาบนสไลด์

 

6

การเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความ

การเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความใน PowerPoint 2010
 

หากต้องการเพิ่มลูกเล่นลงไปเพื่อให้กล่องข้อความดูโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

 

วิธีการเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความ

1. เลือกกล่องข้อความที่ต้องการปรับแต่ง

2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Format)

3. คลิกเลือก ลักษณะพิเศษรูปร่าง (Shape Effects)

 

1

 

4. เลือกลูกเล่นที่ต้องการ

 

2

 

5. ลูกเล่นก็จะแสดงขึ้นมาในกล่องข้อความ

 

3

การพิมพ์ข้อความ

การพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
 

วิธีการพิมพ์ข้อมความลงไปในสไลด์ สามารถทำได้หลายลักษณะดังนี้

 

การพิมพ์ข้อความลงไปใน Place holder

Place holder คือ ขอบเขตเค้าโครงสไลด์ที่จะใส่ออบเจ็กต์ต่าง ๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพต่าง ๆ ซึ่งการพิมพ์ข้อความลงไปใน Place holder ทำได้ดังนี้

1. คลิกบน Place holder ที่ต้องการ และพิมพ์ข้อความลงไป

 

1

 

2. คลิกเมาส์บริเวณพื้นที่อื่นของสไลด์ ก็จะได้ข้อความตามต้องการ

 

2

 

การพิมพ์ข้อความโดยใช้กล่องข้อความ

1. เปิดสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ข้อความขึ้นมาแล้ว และคลิกแท็บ แทรก (Insert)

2. คลิกเลือก กล่องข้อความ (TextBox)

 

3

 

3. คลิกลากเมาส์สร้างกล่องข้อความขึ้นมา

 

4

 

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

 

5

การบันทึกงาน

การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
 

หลังจากที่ได้สร้างงานนำเสนอขึ้นมาแล้ว ถ้าต้องการบันทึกงานนำเสนอนั้นเก็บไว้ สามารถทำได้หลายลักษณะดังนี้

 

วิธีการบันทึกงานนำเสนอใหม่

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> บันทึก (Save)

 

1

 

2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์

3. กำหนดชื่อไฟล์งานนำเสนอที่จะบันทึก

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

2