แบบทดสอบ ป.5

แบบทดสอบ powerpoint

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือขั้นตอนการแทรกสไลด์ที่ไม่ถูกต้อง
ก. แทรก > สร้างภาพนิ่ง
ข. กด Ctrl + M ที่ Keyboard
ค. แฟ้ม > สร้างภาพนิ่ง
ง. รูปแบบ > สร้างภาพนิ่ง

2. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสไลด์
ก. รูปแบบ > แสดงภาพนิ่ง
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. สร้าง > รูปแบบของงานนำเสนอ
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แฟ้ม > สร้าง และ แทรก > สร้างภาพนิ่ง 
ก. แฟ้ม > สร้าง เป็นการสร้างไฟล์งานนำเสนอชิ้นใหม่
ข. แทรก > สร้างภาพนิ่ง เป็นการแทรกสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอเดิม
ค. แทรก > สร้างภาพนิ่ง สามารถเลือกรูปแบบได้
ง. ถูกทุกข้อ

4. ถ้าต้องการสร้างไฟล์ใหม่ในขณะที่ไฟล์เดิมยังเปิดใช้งานอยู่ ต้องใช้คำสั่งในข้อใด
ก. แฟ้ม > จบโปรแกรม
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. แทรก > สร้างภาพนิ่ง
ง. รูปแบบ > สร้างภาพนิ่ง

5. ปุ่มเครื่องมือในข้อใดใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคำสั่ง เพื่อยกเลิกคำสั่งที่เกิดความผิดพลาด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น 
ก. บันทึก เป็นการบันทึกงานที่ต้องการระบุแหล่งที่เก็บ
ข. บันทึกเป็น การบันทึกงานที่ต้องการระบุแหล่งที่เก็บ หรือต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ค. บันทึก เป็นสิ่งที่กระทำเพิ่มเติมลงไปในงานที่เคยผ่านการบันทึกมาแล้ว
ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

7. คำสั่งใดใช้สำหรับการปิดไฟล์งานนำเสนอ
ก. แฟ้ม > จบโปรแกรม
ข. แฟ้ม > สร้าง
ค. รูปแบบ > จบโปรแกรม
ง. แฟ้ม > ปิด

8. คำสั่งในข้อใดในการจัดรูปแบบตัวอักษร
ก. สร้าง > แบบอักษร
ข. มุมมอง > แบบอักษร
ค. รูปแบบ > แบบอักษร
ง. แทรก > แบบอักษร

9. ปุ่มเครื่องมือในข้อใดใช้เป็นสัญลักษณ์แทนคำสั่งเปิดงานเก่าขึ้นมาแก้ไข
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

10. ข้อใดคือขั้นตอนการหมุนกล่องข้อความ
ก. รูปวาด > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ 
ข. รูปแบบ > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ
ค. แทรก > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ
ง. มุมมอง > หมุนหรือพลิก > หมุนแบบอิสระ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s