การบันทึกงาน

การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
 

หลังจากที่ได้สร้างงานนำเสนอขึ้นมาแล้ว ถ้าต้องการบันทึกงานนำเสนอนั้นเก็บไว้ สามารถทำได้หลายลักษณะดังนี้

 

วิธีการบันทึกงานนำเสนอใหม่

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File> บันทึก (Save)

 

1

 

2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์

3. กำหนดชื่อไฟล์งานนำเสนอที่จะบันทึก

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save)

 

2

Advertisements