การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูป

การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความใน PowerPoint 2010
เป็นการกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวได้โดยการใช้รูปแบบที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้ข้อความนั้น มีวิธีการดังนี้

วิธีการใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความ

1. เลือกกรอบข้อความที่จะกำหนดลูกเล่น

2. คลิกที่แท็บ ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

3. คลิกเลือก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว (Add Animation)
4

 

4. เลือกลูกเล่นของข้อความ

41

 

5. ข้อความก็จะมีการเคลื่อนไหวตามที่กำหนด

43

 

การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010
 

นอกจากเราจะสามารถใส่ลูกเล่น หรือเอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความหรือรูปภาพในสไลด์ได้แล้ว ในการนำเสนองานแต่ละสไลด์เราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ในการปรับเปลี่ยนสไลด์ได้ดังนี้

 

วิธีการใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์

1. คลิกที่เมนู มุมมอง (View)

2. คลิกเลือก ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter)

43

 

 

3. คลิกที่แท็บ การเปลี่ยน (Transitions)

4. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

44

5. ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ก็จะแสดงขึ้นมา

45

 

 

Advertisements