แบบทดสอบ ป.2

แบบฝึกหัด เรื่อง อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่……ชั้นประถมศึกษาปีที่………

คำชี้แจง           จากการศึกษาใบงานเรื่อง อปุกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

จงตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความที่ถูกต้องและสมบูรณ์

1. อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์คืออะไร

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. ซีพียู มีหน้าที่ทำอะไรในเครื่องคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3. แผงวงจรหรือเมนบอร์ดมีหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4.  ฮาร์ดดิสก์มีหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Advertisements